Darmowa dostawa od 192,40 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności sklepu koszulki.info.pl

Polityka Prywatności TRUST Tomasz Andrysiak

Ochrona prywatności naszych Klientów jest naszym priorytetem. Dochowujemy należytej staranności i wykorzystujemy odpowiednie środki techniczne, aby należycie wywiązywać się z ciążącego na nas obowiązku ochrony Twoich danych osobowych. Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się jak wykorzystujemy uzyskane informacje na Twój temat, które stanowią dane osobowe w rozumieniu „RODO”, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują
Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę TRUST Tomasz Andrysiak.

Polityka obowiązuje wszystkich naszych Klientów, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszych usług (w tym m. in. newslettera), którzy mogą, ale nie muszą być Klientami.

 

Funkcjonalność naszego Sklepu Internetowego może być powiązana z produktami
i usługami innych podmiotów. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. podmiotów.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszym Regulaminem. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową lub śledzić korespondencję wysyłaną przez nas pocztą e-mail.

 

I. Dane osobowe i sposób ich wykorzystywania

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez TRUST Tomasz Andrysiak.

 

Dostarczanie produktów i świadczenie usług.

Świadczenie usług i dostarczanie produktów przez TRUST Tomasz Andrysiak obejmuje następujące działania po stronie naszej stronie: zarządzanie Sklepem Internetowym, zapewnienie wsparcia technicznego, czynności administracyjne związane
z zawarciem i realizacją umów sprzedaży, w tym obsługi Klientów, również
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, przyjmowanie płatności, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, prowadzenie, oferowania produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni).

 

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

 

 • Dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres);

 • Informacje o Twoim koncie Użytkownika;

 • Dane telefoniczne;

 • Dane internetowe;

 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszego Sklepu Internetowego.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania.

 

Twoje dane pozyskane w celu złożenia zamówienia przechowujemy przez okres ustalania jego treści oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.

 

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, nie dłużej jednak niż 10 lat licząc od daty realizacji zamówienia.

 

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Czy udostępniamy Twoje dane?

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

 

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności
i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 

 • na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności umożliwienie rejestracji w naszym Sklepie Internetowym i korzystanie z wynikających z tego funkcjonalności (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celach analitycznych (w tym doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

II. Masz kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

 1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw "marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

 

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: www.koszulki.info.pl. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@koszulki.info.pl, zadzwoń pod numer: 510-057-223 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 16.30) lub udaj się do naszego biura. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić się co do Twojej tożsamości, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

W terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne,
w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, możemy odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

III. Przydatne dane kontaktowe

Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TRUST Tomasz Andrysiak, ulica Krańcowa 21, 71-693 Szczecin, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 852-133-76-11

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

email: biuro@koszulki.info.pl,

telefon: 510-057-223 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 16.30)

poczta: TRUST Tomasz Andrysiak, ulica Krańcowa 21, 71-693 Szczecin

 

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

IV. Aktualizacje naszej Polityki

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

 

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie
z naszych usług.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel